Algemene Voorwaarden Rondleidingen

 1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen (beide enkelvoud en meervoud) en de volgende betekenissen:
‘Algemene Voorwaarden, de Algemene Voorwaarden van Royal Light Festival;
‘Evenement’, een privé of publiek Evenement waarbij - bijvoorbeeld, maar niet exclusief - een activiteit van toeristische aard plaatsvindt, inclusief - maar geen limiet tot – een rondleiding, een excursie, een museumbezoek, een concert of een sportevenement;
‘Locatie’, de plaats waar het Evenement plaatsvindt;
‘Organisator’, Out Of The Rat Race | OOTRR (vestigingsadres: Mart Smeetslaan 1, 1217 ZE Hilversum, Nederland), is verantwoordelijk voor de productie en/of de organisatie van het Evenement;
‘Overeenkomst’, de overeenkomst tussen Royal Light Festival en de consument voor de verkoop en de levering van de tickets.
‘Kaartjes/tickets’, bewijs van toegang tot een Evenement;

 1. Toepasselijkheid.

2.1 De Algemene Voorwaarden hieronder en de voorwaarden van het boeken en bestellen bij het Royal Light Festival zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van het Royal Light Festival.
2.2 In toevoeging, de Algemene Voorwaarden van de organisator en de Algemene Voorwaarden van de partij die verantwoordelijk is voor de Locaties zijn ook geldig voor de Overeenkomst. Is er gedurende het Evenement een conflict tussen de clausules in de Algemene Voorwaarden en de eerdergenoemde Algemene Voorwaarden, zullen de clausules in deze Algemene Voorwaarden bepalend zijn. Kopieën van de Algemene Voorwaarden van de partij die verantwoordelijk is voor de Locatie of organisator zijn beschikbaar op aanvraag bij de verantwoordelijke van de Locatie in kwestie of bij de organisator.
2.3 Bij het kopen van een product of het bestellen van een product, moet de consument akkoord gaan dat de Algemene Voorwaarden kunnen worden toegepast.
2.4 Afwijkingen van de clausules in de Algemene Voorwaarden zijn alleen schriftelijk beschikbaar, in welk geval de andere clausules overeind blijven.
2.5 Alle rechten en aanspraken bedongen voor Royal Light Festival in deze Algemene Voorwaarden en verdere overeenkomsten gelden ook voor tussenpersonen en andere derde partijen ingezet door Royal Light Festival.

 1. Prijzen/aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen gemaakt door Royal Light Festival zijn zonder verplichtingen en Royal Light Festival heeft het recht om zijn prijzen te veranderen, in het bijzonder als het nodig is voor het publiekrechtelijke of andere regelementen.
3.2 Alle prijzen zijn aangeduid in euro's, inclusief BTW.
3.3 In sommige gevallen, zijn promotionele prijzen van toepassing. Deze prijzen zijn geldend tijdens een specifieke periode zolang de voorraad strekt. De prijzen kunnen niet in werking geroepen worden prijzen voor of na deze specifieke periode.
3.4 Royal Light Festival kan niet vastgehouden worden aan prijzen die duidelijk incorrect zijn, bijvoorbeeld als gevolg van typefouten of printfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
3.5 Tickets voor de rondleiding worden verkocht inclusief een waardebon/consumptie munt te besteden bij Mr. Murk te Deventerstraat 13, 7311 BH Apeldoorn. De waardebon/consumptie munt dient in één keer uitgegeven te worden. Er wordt geen wisselgeld retour gegeven.

 1. Annuleringen en restitutie

4.1 Een organisator is bevoegd om een Evenement te annuleren of de desbetreffende datum of tijdstip te wijzigen. Indien dit gebeurt, zal Royal Light Festival met een aanvaardbare oplossing komen. Als een Evenement is geannuleerd of uitgesteld, zal Royal Light Festival haar uiterste best doen om consument zo snel mogelijk te informeren.

4.2 Royal Light Festival is niet verantwoordelijk voor terugbetaling en/of restitutie voor eventueel overige gemaakte kosten inclusief - maar geen limiet tot - reiskosten, accommodatie kosten en/of andere gerelateerde goederen of services anders dan de tickets voor het Evenement.

4.3 Alle gekochte Tickets zijn niet-restitueerbaar.

4.4 Royal Light Festival is niet aansprakelijk voor beschadiging, misbruik of verlies van tickets. Er worden geen duplicaat tickets uitgegeven ter vervanging van tickets die verkeerd gebruikt, mishandeld, verloren of gestolen zijn, noch worden dergelijke tickets gerestitueerd.

4.5 Royal Light Festival is niet aansprakelijk voor vertraging, niet-levering of onjuiste levering van tickets, indien deze vertraging, niet-levering of onjuiste levering niet aan Royal Light Festival kan worden toegerekend.

4.6 Het niet gebruiken van een of meer vooraf gekochte tickets is voor eigen rekening en risico; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs slechts geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum.

 1. Betalingen

Royal Light Festival accepteert alleen betalingen in euro’s via iDEAL. Een bevestiging van de boeking wordt verstrekt wanneer er betaald is.

 1. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde kaarten wordt alleen aan u overgedragen als u al uw verplichtingen aan Royal Light Festival bent nagekomen op grond van welke Overeenkomst dan ook. Het risico met betrekking tot de tickets zal op het moment van aflevering aan u worden overgedragen.

 1. Klachten en aansprakelijkheid

7.1 U bent verplicht om bij aflevering te controleren of de tickets in overeenstemming zijn met de Overeenkomst. Indien dit niet het geval is, moet u Royal Light Festival zo snel mogelijk, dan wel binnen (3) dagen na levering, schriftelijk informeren met de desbetreffende redenen die duidelijk maken dat dit het geval is.
7.2 Als het is aangegeven dat de tickets niet overeenkomen met de overeenkomsten, kan Royal Light Festival ervoor kiezen om de tickets in kwestie te vervangen door nieuwe tickets, in ruil voor nieuwe tickets of om het betaalde bedrag terug te betalen.

 1. Elektronische communicatie en bewijs.

8.1 Royal Light Festival is niet verantwoordelijk voor misverstanden, vertragingen, vervormingen of onjuiste verzending van gegevens en berichten als gevolg van het gebruik van internet of andere communicatiebronnen in het verkeer tussen de klant en Royal Light Festival (of de partijen die door de klant zijn ingezet).
8.2 De gegevens van Royal Light Festival dienen als bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de Overeenkomst met de klant in een juridische procedure, behoudens tegenbewijs door de partij die zich beroept op het feit dat het bewijs onbetrouwbaar is.

 1. Overmacht

9.1 Zonder voor inneming over andere rechten waar mogelijk aanspraak op gemaakt kan worden, in het geval van overmacht, Royal Light Festival heeft het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten of de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, door u hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, zonder dat Royal Light Festival aansprakelijk kan worden gesteld voor schadevergoedingen, tenzij het in de heersende omstandigheden onaanvaardbaar zou zijn met redelijkheid en eerlijkheid in acht genomen.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die niet aan Royal Light Festival kan worden toegerekend, omdat deze niet aan haar kan worden toegerekend net zomin als haar verantwoordelijkheid kan worden beschouwd in overeenstemming met de wet, juridische stappen of algemeen geaccepteerde standaarden.

 1. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid

10.1 De koper van een door Royal Light Festival geleverd ticket moet zich gedragen als een goed ordentelijk bezoeker van Evenementen en zich houden aan de instructies die hem door of namens de organisator van het te bezoeken Evenement zijn gegeven, alsmede door de bevoegde overheid.
10.2 Royal Light Festival is niet aansprakelijk voor enige weigering door de organisator van een Evenement of door overheidsinstanties om de koper van een ticket dat door Royal Light Festival aan een Evenement wordt verstrekt als gevolg van acties en/of nalatigheid van de kant van de koper.
10.3 De koper van een ticket woont het Evenement op eigen risico bij. Royal Light Festival is niet aansprakelijk voor enige schade die de koper oploopt tijdens de reis naar of vanaf het Evenement of tijdens het Evenement.
10.4 De koper van een ticket dat door Royal Light Festival wordt geleverd, moet zich informeren over de instructies die zijn uitgegeven door of namens de organisator van het Evenement of de bijgevoegde autoriteiten in verband daarmee, inclusief eventuele wijzigingen met betrekking tot het Evenement, zoals de starttijd, enz. Royal Light Festival is niet verplicht om de koper van een ticket hierover nadere informatie te verstrekken

 1. Andere bepalingen

11.1 Indien er een of meer van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Royal Light Festival in strijd zijn met een toepasbare wettelijke regelingen, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een nieuwe wettelijk toepasbare bepaling die door Royal Light Festival wordt bepaald.
11.2 De Nederlandse wet is van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan met of gesloten door Royal Light Festival. Alle onenigheden die direct of indirect voortvloeien uit deze overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Amsterdam.